เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

ความหมายของ
JKxLab

J

มาจาก Journal

งานวิจัย (J) มีความเชื่อมากมายในวงการเครื่องสำอาง
สกินแคร์ ที่มีส่วนของงานวิจัยจากมหาลัยต่างๆ
ทั่วโลก ทำการพิสูจน์ ทดสอบ และได้มีการเผยแพร่
อันเป็นที่ยอมรับจากสถาบันกลาง

งานวิจัย (J) มีความเชื่อมากมายในวงการเครื่องสำอาง สกินแคร์ ที่มีส่วนของงานวิจัยจากมหาลัยต่างๆ ทั่วโลก ทำการพิสูจน์ ทดสอบ และได้มีการเผยแพร่ อันเป็นที่ยอมรับจากสถาบันกลาง

K

มาจาก Knowledge

ความรู้ (K) ความจริง ความเข้าใจที่มีเหตุผล
ตามหลักการ ที่มาขององค์ประกอบ หรือ ข้อมูล
ทักษะที่ได้รับจากประสบการณ์ การศึกษา
ความเข้าใจทางทฤษฏี หรือ ปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

ความรู้ (K) ความจริง ความเข้าใจที่มีเหตุผล ตามหลักการ ที่มาขององค์ประกอบ หรือ ข้อมูลทักษะที่ได้รับจากประสบการณ์ การศึกษาความเข้าใจทางทฤษฏี หรือ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

LAB

มาจาก Laboratory

การทดลอง (LAB) ทั้งงานวิจัย และ ความรู้
เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เราใช้ทั้งสองปัจจัยผสมผสาน
กันในห้องทดลอง เพื่อให้ได้ออกมาเป็นตัวอย่าง
สินค้าที่จับต้องได้

การทดลอง (LAB) ทั้งงานวิจัย และ ความรู้ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่เราใช้ทั้งสองปัจจัยผสมผสานกันในห้องทดลอง เพื่อให้ได้ออกมาเป็นตัวอย่างสินค้าที่จับต้องได้

We give skin theory in your hand

สกินแคร์ที่อ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เราคิดค้นพัฒนาวิจัยสูตรด้วยอัตราส่วน
พิเศษโดยเฉพาะของแบรนด์โดยใช้พื้นฐานจากงานวิจัย เพราะในตลาดเครื่องสำอาง
สกินแคร์ในปัจจุบัน มีการใช้สารสกัดตัวเดียวกันในจำนวนมาก ช่วยในเรื่องเดียวกัน
ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไปหมด

แบรนด์จึงได้ต่อยอดพัฒนาจากข้อจำกัดของการใช้สารสกัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากทฤษฏีทางลัดการนำส่งสารได้ตรงจุดที่ต้องการ และ เชื่อมันได้ในความจริงใจ
กับผู้บริโภค โดยการแจ้งเปอร์เซ็นที่ใช้ เพื่อประกอบการพิจารณา เลือกใช้ให้ตอบโจทย์
กับผิวของคุณ

สกินแคร์ที่อ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เราคิดค้นพัฒนาวิจัยสูตรด้วยอัตราส่วนพิเศษโดยเฉพาะของแบรนด์โดยใช้พื้นฐานจากงานวิจัย เพราะในตลาดเครื่องสำอางสกินแคร์ในปัจจุบัน มีการใช้สารสกัดตัวเดียวกันในจำนวนมาก ช่วยในเรื่องเดียวกันให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไปหมด

แบรนด์จึงได้ต่อยอดพัฒนาจากข้อจำกัดของการใช้สารสกัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จากทฤษฏีทางลัดการนำส่งสารได้ตรงจุดที่ต้องการ และ เชื่อมันได้ในความจริงใจกับผู้บริโภค โดยการแจ้งเปอร์เซ็นที่ใช้ เพื่อประกอบการพิจารณา เลือกใช้ให้ตอบโจทย์กับผิวของคุณ